1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Właścicielem i administratorem sklepu internetowego Andana.pl jest firma ANDANA MYRON KMOSHYK, ul. Kłopot 4A/86, 01-066 Warszawa, NIP: 5342504060, Regon: 523758960

2 DEFINICJE
Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2.Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
3.Formularz zamówienia – usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.
4.Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego, a także przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.
5.Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba prowadząca działalność gospodarczą, której PKD nie jest powiązane z działalnością Sprzedającego.
6.Konto – usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
8.UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
9.Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym.
10.Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
11.Sprzedawca: ANDANA MYRON KMOSHYK, ul. Kłopot 4A/86, 01-066 Warszawa, NIP: 5342504060, Regon: 523758960
12.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

 

3. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:
Konto, Formularz Zamówienia, Newsletter.
Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz kliknięciu pola „Zarejestruj się”.
W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym
Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera.

 

4 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym
Klient może złożyć zamówienie po zarejestrowaniu poprzez swoje konto, jak również nie posiadając konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.
Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawiera podatki.
Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień
Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i go zaakceptować. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do poprawnego złożenia zamówienia.
Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.
Zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.

5 WARUNKI I TERMIN PŁATNOŚCI
Klient ma do dyspozycji następujące formy płatności:
1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
2.Płatność za pomocą systemu szybkich płatności: Przelewy24.
Zamówienie powyżej 500 zł wysyłamy wyłącznie za przedpłatą.
Darmowa dostawa obowiązuje dla wszystkich zamówień krajowych powyżej 299zl

W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
W przypadku wyboru płatności przelewem lub kartą płatniczą zamówienie zostanie przekazane do realizacji w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Termin realizacji zamówień to 1-5 dni roboczych.
Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna.
Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
1. Przesyłka pocztowa.
2. Przesyłka kurierska.
3. przesyłka kurierska pobraniowa.
Nie ma możliwości odbioru osobistego zakupów dokonywanych w sklepie internetowym.
Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
7 REKLAMACJE
Pełen zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego.
Sprzedawca odpowiada na zasadzie rękojmi. Podstawa prawna: art. 558 § 1 oraz 560 Kodeksu cywilnego.
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji jest wypełniony formularz reklamacyjny dostępny na stronie andana.pl oraz dowód zakupu.

W sytuacji wystąpienia wady konsument może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z działań:
-wymiany towaru na nowy;
-obniżenia ceny;
-odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
Wybór żądania zależy od konsumenta. Pod uwagę mogą być brane łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru charakter wady – istotna czy nieistotna;
Klient-Konsument zostaję objęty przepisami zawartymi w Kodeksie cywilnym w zakresie rękojmi za wady.

9 ZWROTY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres shop.andana@yahoo.com
Podstawą do wszczęcia procedury zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz zwrotu dostępny na stronie andana.pl oraz dowód zakupu. W przypadku nie dołączenia niezbędnych dokumentów zwrot nie będzie rozpatrywany.
Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.
Nie przyjmujemy zwrotów wysyłanych za pobraniem, wysłanych do paczkomatu, bądź punktu odbioru.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nienaruszonym na adres sklepu: Andana 01-066 Warszwa ul.Kłopot 4A/86 wraz z potwierdzeniem sprzedaży i dołączonym formularzem zwrotu.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, (z wyjątkiem dostawowych kosztów)
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za towar, w ten sam sposób jaki zostało opłacone zamówienie, zgodnie z poniższym opisem:

10 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES
Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
Dane osobowe użytkowników serwisu są chronione, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, w najlepszy możliwy sposób, uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu jego zgody.
Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remartketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego.

Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. W takiej sytuacji, korzystanie ze sklepu internetowego przez Klienta może być utrudnione.

11 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami, a w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, nie posiadających charakteru zawodowego Sprzedającego.
Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.
W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany
przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
Aktualny Regulamin sklepu Internetowego jest publikowany na stronie andana.pl
W razie dodatkowych pytań, skontaktuj się z nami:

shop.andana@yahoo.com

tel +48789279256